Kannegieter
CPR voor kabels

CPR voor kabels

Zoals u waarschijnlijk al weet, is sinds 1 juli 2016 de Europese wetgeving voor CPR (Construction Products Regulation) van toepassing op kabels met betrekking tot hun brandgedrag. Omdat vanaf 1 juli 2017 een CE-markering onder CPR verplicht is en alle kabels dus voorzien moeten zijn van deze CE-markering, geeft Kannegieter u graag nog wat meer informatie. Over wie waar verantwoordelijk voor is met betrekking tot dit onderwerp, wat de consequenties zijn en wat de verschillende brandclassificaties zijn.
 
Het doel van CPR
De Europese verordening voor bouwproducten, Construction Products Regulation (CPR) heeft als doel om betrouwbare en eenduidige informatie over productconstructies en de relatie tot hun toepassing te bevorderen. Daarom worden er uniforme afspraken gemaakt over bepaalde essentiële kenmerken van producten, ook wel common technical language genoemd. In CPR zijn de verantwoordelijkheden op het gebied van kabels en hun brandveiligheid vastgelegd. Dit alles met als doel om gebouwen zo veilig mogelijk te maken en te houden, ook als er brand uitbreekt.
 
Wie is waar verantwoordelijk voor?
De kabelfabrikant: verantwoordelijk voor het uitvoeren van de brandtesten, het opstellen en aanbrengen van de CE-markering en het opstellen en beschikbaar maken van de prestatieverklaring, de Declaration of Performance (DoP).
De groothandel/distributeur: moet er op toezien dat alle verkochte kabelproducten zijn voorzien van een CE-markering en behoort de DoP beschikbaar te stellen. Dit laatste kan hij bijvoorbeeld doen door te verwijzen naar de specifieke webpagina waarop de DoP is terug te vinden.
De installateur: verantwoordelijk voor het selecteren en plaatsen van de juiste kabel per toepassing.
De eindgebruiker/gebouwbeheerder: ziet erop toe dat de bekabeling voldoet aan het bouwbesluit en de geldende (Europese) normen.
 
Wat zijn de consequenties van CPR voor kabels? 
Alle kabelfabrikanten moeten vanaf 1 juli 2017 een verklaring afgeven over het brandgedrag (CPR-classificatie) van hun kabels en deze classificatie moet vervolgens worden opgenomen in de CE-makering. Omdat de classificatie en de testmethoden veranderen, moeten alle kabels door middel van brandproeven opnieuw worden getest. Daarnaast moeten de kabelfabrikanten deze brandtesten extern laten controleren. Voor de classificatie onder CPR worden verschillende eigenschappen van de kabel tijdens de brand gemeten:
 • Brandvoortplanting en warmteafgifte
 • Rookontwikkeling
 • Brandende vallende deeltjes
 • Zuurgraad van de rookgassen
De CPR-classificatietabel bevat zeven klassen (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en Fca). Deze classificaties worden toegewezen op basis van de criteria ‘warmteafgifte’ en ‘brandvoortplanting'. Voor de bijkomende eisen, zoals rookontwikkeling (s), brandende vallende deeltjes (d) en zuurgraad van de rookgassen (a) zijn er supplementaire klassen. Hoewel het om Europese regelgeving gaat, wordt CPR door de Europese lidstaten verwerkt in nationale regelgeving. In Nederland speelt het bouwbesluit een bepalende rol. De NEN 8012 biedt hulpmiddelen voor het bepalen van het brandrisico. Op basis van deze informatie moeten installateurs, bestekschrijvers, adviseurs en architecten een keuze maken welke producten (kabels) het meest geschikt zijn voor de desbetreffende situatie.  

CE-markering
De CE-markering wordt aangebracht op het label die u op de verpakking, haspel of de ring kunt vinden. De CE-markering mag alleen worden toegepast als er een DoP beschikbaar is. De CE-markering bestaat uit:
 • een CE-aanduiding;
 • een identificatienummer van de certificerende instantie;
 • de naam en het geregistreerde adres van de fabrikant of het merk;
 • de twee laatste cijfers van het jaar dat de markering is toegekend;
 • het referentienummer van de prestatieverklaring (DoP);
 • het nummer van de van toepassing zijnde Europese norm;
 • de unieke identificatiecode van het producttype;
 • het bedoelde gebruik van het product, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm;
 • de prestatie, oftewel: de brandclassificatie.
Behoefte aan meer informatie?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of behoefte aan meer informatie over de vernieuwde brandclassificaties voor kabels? Neem dan contact op met uw accountmanager van Kannegieter of met onze salesdesk via salesdesk@kannegieter.nl of via 033 450 8686.